Klubové normativy

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů z.s. (dále jen „spolek“, nebo „MSKCHPL“).

2. Sídlo spolku: 267 07 Chyňava, Za humny 411

3. IČO: 485 15 779

4. MSKCHPL je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

5. MSKCHPL je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je chov a rozvoj plemene leonberger.

Posláním spolku je zejména:

a) sdružovat majitele, chovatele, držitele a příznivce plemene leonberger,
b) odborně vychovávat a vzdělávat své členy, především chovatele,
c) spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami na úseku chovu a výcviku a při pořádání kynologických akcí,
d) informovat členy o veškerých poznatcích, nutných pro jejich chovatelskou činnost a další odborný růst,
e) na veřejnosti a ve styku s institucemi a orgány reprezentovat a hájit zájmy majitelů a chovatelů leonbergerů.

6. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, statutárním orgánem je výbor spolku. Za spolek jsou oprávněni jednat předseda nebo místopředseda, ostatní osoby jen na základě pověření výborem.

 

Článek 2
Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání tak, jak jsou stanoveny zejména v čl. 1, a to je prováděno zvláště prostřednictvím činností :

a) v souladu s předpisy ČMKU a FCI organizovat a řídit chov leonbergerů, zlepšovat chovnou základnu se zřetelem na zachování vlastností plemene dle platného standardu a upevňování zdraví chovaných jedinců,
b) organizovat klubové výstavy a akce propagující a podporující plemeno leonberger a jeho chov,
c) vést chovatelskou dokumentaci nutnou k chovu plemene leonberger,
d) vydávat klubový zpravodaj, vést webové stránky (všechny informace a agendy uvedené na webových stránkách jsou výlučným majetkem spolku).

2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

Článek 3
Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem MSKCHPL (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Nezletilí mohou být členy spolku se souhlasem svých zákonných zástupců, nemají však hlasovací a volební právo a nemohou být voleni do orgánů spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu.

2. Členem spolku nemůže být fyzická osoba, která živnostensky obchoduje se psy, nebo která zprostředkovává obchodování se psy za účelem zisku.

3. Členové spolku platí členské příspěvky, které musí být zaplaceny do termínu zveřejněného výborem spolku. Novým členem spolku se stává žadatel po přijetí přihlášky a zaplacením členského příspěvku na účet klub. O přijetí přihlášky je žadatel vyrozuměn e-mailem, spolu s pokyny pro platbu členského příspěvku. Výši členského příspěvku navrhuje výbor spolku a schvaluje členská schůze. Nezaplacením příspěvku ani v náhradním termínu členství zaniká.

4. Novým členem spolku se stává žadatel po přijetí přihlášky výborem a zaplacením členského příspěvku. Výši členského příspěvku navrhuje výbor spolku a schvaluje členská schůze.

5. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že žadatel není pro svou předcházející činnost vhodným za člena spolku nebo by jeho přijetím mohlo být narušeno řádné fungování spolku. O konečném přijetí nebo odmítnutí rozhoduje členská schůze na základě odvolání se odmítnutého žadatele. Členem se odmítnutý žadatel stává dnem rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí.

6. Zánik členství:

a) členství zaniká dnem úmrtí člena,
b) vystoupením člena na základě písemného sdělení výboru; členství zaniká dnem uvedeným jako den zániku členství v písemném sdělení vystupujícího člena; není-li den zániku členství stanoven, zaniká členství vystupujícího člena okamžikem doručení písemného sdělení výboru,
c) nezaplacením ročního členského příspěvku do 30.10. roku splatnosti ani v náhradní lhůtě do 31.12. roku splatnosti po výzvě výboru k zaplacení se současným upozorněním na tento následek, zaslané poštou nebo v elektronické podobě, kdy členství končí prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty. Např. členské příspěvky na rok 2024 jsou splatné do 30.10.2023, max. do 31.12.2023.
d) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, v případě odvolání se k členské schůzi doručením rozhodnutí členské schůze o vyloučení. Výbor spolku má právo na základě kárného řízení vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství. Vyloučení člena potvrzuje členská schůze, pokud se k ní vyloučený člen odvolal. Odvolání se k členské je možné do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí výboru o vyloučení. Odvolání se k členské schůzi má odkladný účinek.
e) zánikem spolku.

Při zániku členství se členský příspěvek ani jeho část nevrací.

7. Práva členů:

a) účastnit se činnosti spolku,
b) být pravidelně informován o dění ve spolku,
c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové výhody vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích atd.),
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání do 30-ti dnů,
e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku (vyjma nezletilého člena).

8. Povinnosti členů:

a) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
c) dodržovat stanovy a předpisy spolku a normativy ČMKU a FCI a dbát na dodržování principů ochrany zvířat,
d) umožnit kontrolu vrhu (chovu) pověřenému zástupci klubu, případně zástupci ČMKU,
e) oznámit výboru do jednoho měsíce závažné změny související s členstvím v klubu (např. změna adresy včetně e-mailové, změna v držbě chovného jedince, jeho úhyn apod.)
f) řádně, odpovědně a aktivně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech klubu, do které byl člen se svým souhlasem zvolen nebo jmenován.

9. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

10. Výbor spolku je povinen vést seznam členů. Seznam členů je veden v elektronické a písemné podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu poté, co dojde k rozhodné skutečnosti. V neveřejné, chráněné sekci webových stránek (pokud je vytvořena), je seznam členů zveřejněn v rozsahu: členské číslo, příjmení a jméno člena a místo jeho bydliště. O rozsahu dalších osobních údajů a kontaktů v chráněné sekci webových stránek (které budou přístupné pouze členům spolku) rozhoduje každý člen osobně a to tím, že vyplní pouze ty údaje, které bude chtít zveřejnit. Členům spolku je zakázáno tyto údaje jakkoli zneužít.

11. V souvislosti s chovatelskou agendou si spolek vyžádá od majitele psa/feny souhlas se zveřejněním jména, kontaktní adresy a telefonního čísla na webových stránkách a případně i ve zpravodaji.

 

Článek 4
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze,
b) výbor
c) revizní (kontrolní ) komise

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven ve článku 5, 6, 7 a 8.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je 3 roky. Způsob a podmínky voleb orgánů spolku určuje interní předpis spolku. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze, na které proběhnou doplňující volby. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností, nebo jeho odstoupením. Funkční období dovolených členů orgánů spolku končí s funkčním obdobím původně zvoleného orgánu.

5. Pro kandidáty účastnících se voleb do všech orgánů spolku, platí požadavek na minimální dvouleté členství ve spolku, pokud není stanoveno interními řády spolku jinak.

 

Článek 5
Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členská schůze:

a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
b) přijímá zásady činnosti pro období následující,
c) schvaluje plán hospodaření na následující rok
d) projednává a hodnotí činnost spolku za uplynulé období,
e) schvaluje organizační normy spolku a jejich změny, s výjimkou prováděcích dokumentů,
f) stanovuje výši členských příspěvků a ostatních poplatků spojených s chovem a chodem klubu,
g) schvaluje výsledek hospodaření spolku za uplynulé období,
h) pouze členská schůze volí a odvolává předsedu, poradce chovu, členy výboru a členy kontrolní komise,
i) projednává zprávy členů výboru a zprávu kontrolní komise,
j) přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku,
k) projednává podněty a odvolání členů spolku,
l) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku

3. V případě, že není možno z objektivních důvodů (krizový stav, zákaz shromažďování apod.) svolat v daném roce členskou schůzi nebo by hrozilo prodlení, přechází v bodech b), f) a h) pravomoc na výbor spolku. V odůvodněných případech, např. kdy by hrozilo prodlení, lze využít písemnou formu hlasování PER ROLLAM

4. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, pokud tomu nezabrání objektivní důvody. V tom případě je svolána co nejdříve v roce následujícím.

5. Na žádost kontrolního orgánu spolku nebo nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi s termínem konání nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím podrobným programem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat, nebo odložit jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

7. Ten, kdo zasedání svolal, může zasedání odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

8. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové spolku, právo hlasovat, volit a být voleni mohou všichni zletilí členové spolku pokud splní podmínky pro výkon funkce. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání, požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu sdělení poskytnout.

9. Členské schůze se mohou jako hosté zúčastnit i nečlenové spolku, pokud svou účast veřejně zdůvodní, a s jejich účastí vyjádří souhlas nadpoloviční většina přítomných členů (včetně plných mocí).

Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas a možnost zastupovat maximálně jednoho člena spolku (tzn. mít s sebou na členské schůzi maximálně jednu plnou moc), hlasy všech členů mají stejnou váhu.

Uznatelné formy plné moci:

a) originál s ověřeným podpise
b) autorizovaná konverze originálu ověřené plné moci do elektronické podoby, zaslaná na e-mail předsedy klubu minimálně čtyři dny před konáním členské schůze

Svolaná členská schůze je usnášeníschopná při účasti více než nadpoloviční většiny členů spolku/včetně plných mocí /. Nesejde-li se stanovený počet hlasů po uplynutí 30 minut od stanoveného počátku členské schůze, může se členská schůze platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů a plných mocí. Tato následná členská schůze je považována za náhradní členskou schůzi se shodným programem a místem konání.

10. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a členů v zastoupení (plná moc).

11. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. O zařazení projednání záležitosti, která nebyla na pořadu zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

12. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku má právo na kopii zápisu ze zasedání členské schůze, pokud o kopii zápisu požádá.

 

Článek 6
Výbor

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem MSKCHPLz.s., řídí jeho činnost v souladu se stanovami a normativy po celé funkční období.

2. Výbor je statutárním orgánem a má 5 členů. Jménem spolku jedná předseda nebo místopředseda, případně člen výboru zodpovědný za danou oblast činnosti spolku a pověřený jednáním za spolek rozhodnutím výboru. Členové výboru, kteří jednají samostatně jménem klubu, jsou povinni informovat ostatní členy výboru o svém jednání na nejbližší výborové schůzi.

3. Výbor zodpovídá za dodržování hlavního poslání klubu při zkvalitňování chovu dle platného standardu. Výbor rovněž organizačně zajišťuje uchovnění leonbergerů, zodpovídá za řádné provedení svodu a bonitací dle platných řádů spolku a podmínek pro zařazování leonbergerů do chovu.

4. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku a pečuje o jeho rozvoj. Členové výboru zodpovídají za správnost a úplnost údajů na internetových stránkách spolku v rozsahu svých kompetencí. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi. Dohlíží na dodržování stanov a normativů, schvaluje prováděcí předpisy a metodické pokyny. Rozhoduje o uložených kárných opatřeních. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

5. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však jednou ročně s tím, že výborovou schůzi lze nahradit písemnou nebo elektronickou konferencí, případně konferencí hlasovou. Písemné příspěvky z elektronické konference, nebo písemný zápis z hlasové konference mají váhu zápisu z jednání výboru. Osobní jednání výboru je možno nahradit elektronickou konferencí zvláště v případě, že z objektivních důvodů není možné výbor svolat. Výbor je usnášeníschopný pouze za osobní účasti (nebo zapojení se do konference nebo on-line jednání) nejméně nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné nebo elektronicky a musí být odesláno s programem nejméně 5 dnů před termínem schůze. Z výborové schůze musí být proveden zápis, který je archivován v plném rozsahu. Členům je dán na vědomí zápis. Schůze výboru je veřejná pro členy spolku, kteří mohou být přítomni, nemohou však bez souhlasu předsedy zasahovat do jednání výboru. Informace o konání schůze výboru bude zveřejněna na klubovém webu min. 72 hodin před jejím konáním.

V nezbytně nutných případech může výbor svolat mailovou konferenci bez předchozího ohlášení členům.

6. Výbor navrhuje a řídí osoby pověřené kontrolami vrhů v daných oblastech a zodpovídá za jejich proškolení.

7. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

8. Do výlučné kompetence výboru patří:

a) svolávat členskou schůzi,
b) předkládat členské schůzi návrh rozpočtu spolku na další rok,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) přijímat členy a vylučovat je,
e) zpracovávat a schvalovat prováděcí předpisy a metodické pokyny spolku a navrhovat jejich změny,
f) zpracovávat interní organizační normy spolku a navrhovat jejich změny,
g) podávat odborná vyjádření a stanoviska k chovatelským otázkám,
h) jmenovat a odvolávat správce webových stránek,
i) spravovat přístupové údaje k webu a klubovým e-mailům,
j) výbor je oprávněn k výkladu stanov a klubových normativů,
k) výbor může ke své práci přizvat další členy spolku a odborníky,
l) plnit funkci chovatelské komise a má rozhodující slovo v chovatelských otázkách v souladu s normativy ČMKU, FCI a spolku,
m) jmenovat zástupce klubu k účasti na valné hromadě ČMKU,
n) výbor je disciplinárním orgánem klubu, proti jehož rozhodnutí je možné se odvolat k nejbližší členské schůzi,
o) schvalovat adepty na post rozhodčího pro exteriér psů,
p) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
q) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků

 

Článek 7
Složení výboru

Předseda a poradce chovu jsou voleni přímo členskou schůzí, ostatní funkce výboru jsou obsazovány volbou ze zvolených členů výboru na první výborové schůzi. Na první výborové schůzi se určí jaké funkce se kumulují, nebo která nebude obsazena a na koho přecházejí její pravomoci a úkoly.

Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis a razítko klubu. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění nebo může být udělena rozhodnutím výboru pro danou oblast činnosti spolku na určitou dobu funkčního období, nejdéle však po dobu výkonu funkce ve výboru spolku v daném volebním období.

2. Ke kompetencím předsedy patří:

a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání nebo ověření zápisu, pokud byla jeho pořízením pověřena jiná osoba,
b) svolání a vedení schůzí výboru.

3. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, rozhodnutími výboru a členské schůze.

4. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku, zastupuje nepřítomného poradce chovu se všemi jeho právy a povinnostmi.

5. V záležitostech určených stanovami spolku nebo rozhodnutími nadřízených orgánů spolku zastupuje spolek před úřady a právnickými osobami a jedná jménem spolku.

6. Podepisuje korespondenci spolku. Vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení.

7. Vede agendu přihlášek nových členů a evidenci členů spolku.

8. Má právo přístupu ke všem agendám v klubu.

9. Dohlíží na řádné vedení financí a kontroluje ho

10. Funkční období předsedy končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání agendy předsedy je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

Místopředseda

1. Zastupuje nepřítomného předsedu se všemi jeho právy a povinnostmi.

2. V záležitostech určených stanovami spolku nebo rozhodnutími nadřízených orgánů spolku zastupuje spolek před úřady a právnickými osobami

3. Zodpovídá za aktuální obsah internetových stránek spolku, Facebooku, kontroluje správnost obsahu jednotlivých sekcí, koordinuje doplňování informací, informuje výbor o problémech v souvislosti s obsahem a funkčností webových a facebookových stránek.

4. Předání agendy místopředsedy je nutné provést nejpozději do 7 dnů od zvolení nového místopředsedy.

Poradce chovu

1. Vede přehledy chovných psů a fen a poskytuje chovatelům potřebné informace a rady

2. Vystavuje krycí listy, je nápomocen chovateli při výběru krycího psa.

3. Eviduje, kontroluje a potvrzuje přihlášky vrhů a předává je ČMKU k vystavení průkazů původu, pokud není stanoveno jinak.

4. Vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti.

5. Informuje výbor a prostřednictvím klubového zpravodaje i ostatní členy spolku o chovatelské činnosti a aktualitách v kynologii.

6. Spolupracuje při přípravě bonitací, svodů a přejímek vrhů.

7. Předání agendy poradce chovu je nutné provést nejpozději do 7 dnů od zvolení nového poradce chovu.

Hospodář (nemusí být člen výboru)

1. Vede finanční hospodaření spolku podle zákonů, směrnic a pokynů.

2. Odpovídá za řádnou evidenci a uložení všech finančních dokladů.

3. Může přijímat veškeré finanční hodnoty a může provádět úhrady z BÚ nebo výplaty v hotovosti z pokladny se souhlasem statutárního zástupce spolku, případně zmocněného člena výboru.

4. O příjmech a vydáních pravidelně informuje výbor spolku.

5. V případech, kdy pro spolek nastane daňová povinnost, překládá příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání, a to ve lhůtách stanovené zákonem.

6. Spolu s předsedou, případně se zmocněným členem výboru, může mít dispoziční právo k běžnému účtu.

7. Vede příruční pokladnu a odpovídá za pokladní hotovost.

8. Má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky.

9. Na základě předpokládané činnosti spolku v příštím roce vypracovává finanční rozpočet na další rok. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.

10. Spolupracuje s revizní (kontrolní) komisí při provádění inventarizace majetku spolku

11. Předání agendy hospodáře je nutné provést, nejpozději do 7 dnů od ukončení jeho funkce, novému hospodáři nebo předsedovi spolku.

Šéfredaktor zpravodaje

1. Shromažďuje tiskové příspěvky od funkcionářů a členů spolku a zodpovídá za technickou redakci spolkového zpravodaje.

2. Na základě rozhodnutí výboru spolku informuje ve zpravodaji o změnách, týkajících se činnosti spolku a kynologie vůbec.

3. Zabezpečuje vydání zpravodaje, zodpovídá za vydání a rozesílání zpravodaje.

4. Ve spolupráci s místopředsedou zajišťuje zveřejnění vybraných příspěvků a zpráv na internetových stránkách spolku.

5. Předání agendy šéfredaktora zpravodaje je nutné provést nejpozději do 7 dnů od zvolení nového šéfredaktora zpravodaje.

Člen výboru – výstavní referent

1. Je pověřen za spolek jednáním s ČMKU – agenda výstav. Ve věcech výstavních jedná za klub.

2. Informuje členy spolku o změnách ve výstavním řádu ČMKU a FCI.

3. Vyhledává a zajišťuje místa pro klubová setkání

4. Informuje členy spolku o termínech plánovaných výstav.

5. Jménem klubu oslovuje sponzory.

6. Vyhotovuje propozice výstav a má na starosti agendu výstav.

7. Předání agendy výstavního referenta zpravodaje je nutné provést nejpozději do 7 dnů od zvolení nového výstavního referenta.

 

Článek 8
Revizní (kontrolní) komise

1. Revizní (kontrolní) komise má 3 členy. Členy revizní (kontrolní ) komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Revizní (kontrolní ) komise si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Předseda revizní (kontrolní ) komise (pokud k tomu nepověří jiného člena) se zúčastňuje jednání výboru spolku s hlasem poradním.

2. Členství v revizní (kontrolní) komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku a s funkcí likvidátora a hospodáře.

3. Úkolem revizní (kontrolní) komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami a normativy spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru. Ve spolupráci s hospodářem spolku provádí inventarizaci majetku spolku. Revizní (kontrolní ) komise rozhoduje sporné náležitosti náležející do spolkové samosprávy, a to zejména spory mezi členem a spolkem a přezkoumává rozhodnutí o kárném opatření, uloženém výborem.

4. Kontrolu hospodaření provádí revizní (kontrolní) komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, před odsouhlasením roční uzávěrky hospodaření.

5. Při provádění kontrol je revizní (kontrolní) komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí revizní (kontrolní) komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

6. Revizní (kontrolní) komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a v případě potřeby dát přezkoumat roční uzávěrku nezávislým auditorem.

7. O výsledku kontroly předá revizní (kontrolní) komise do 14 dnů předsedovi spolku a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8. Všichni členové a výbor spolku jsou povinni s revizní (kontrolní ) komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry revizní (kontrolní ) komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

10. Revizní (kontrolní ) komise se zodpovídá členské schůzi.

 

Článek 9
Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z příspěvků od ČMKU ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých hlavních činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a statutární zástupce spolku.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

7. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými předpisy, bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech spolku.

 

Článek 10
Kárná opatření

1. Kárného provinění se dopustí ten:

a) kdo poruší platné stanovy, předpisy a normativy spolku,
b) kdo poruší řády a směrnice FCI a ČMKU,
c) kdo porušuje platné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání a neposkytuje zvířatům dostatečnou péči v souvislosti s chovem, výcvikem a držením psů,
d) kdo bez vážného důvodu neplní povinnosti vyplývající z funkce v orgánech spolku, do které byl se svým souhlasem zvolen,
e) kdo hrubým způsobem narušuje vztahy mezi členy spolku nebo jedná proti zájmům spolku a zájmům kynologie,
f) kdo zatajuje závažné skutečnosti v oblasti chovu a dopouští se podvodů.

2. Za určité kárné provinění může výbor uložit členovi spolku pouze jeden trest (nevydání PP pro štěňata není považováno za druhý trest).

3. Kárnými tresty jsou:

a) napomenutí,
b) pokuta,
c) odvolání z funkce spolku v souladu se stanovami na 1-3 roky,
d) zákaz výkonu funkce v orgánech spolku na 1-3 roky,
e) dočasné vyloučení (tzn., že se členem nebude v této době uzavřen chovatelský servis na smlouvu) až na dobu 5 let,
f) trvalé vyloučení ze spolku,
g) vypovězení servisní smlouvy nečlenovi, kterému klub poskytuje chovatelský servis na smlouvu.

4. O uložení kárných trestů rozhoduje výbor spolku. Výbor spolku má právo na základě kárného řízení uložit kárný trest dle kárného řádu MSKCHPL. Provinilému členovi je nejprve doručeno e-mailem oznámení o zahájení kárného řízení s oznámením o jeho provinění. Provinilému je dána přiměřená doba ( max. 15 dnů) na obhajobu. Následně je výborem provedeno hlasování o uděleném trestu. Rozhodnutí o uděleném trestu je doručeno e-mailem provinilému členovi s poučením o možnosti se odvolat, do 30-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí výboru, k revizní (kontrolní) komisi a následně do 15-ti dnů, od doručení rozhodnutí revizní (kontrolní) komise, k členské schůzi. Provinilý se může případně odvolat, do 30-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí výboru, přímo k členské schůzi.

5. Odvolání proti kárnému trestu nemá odkladný účinek s výjimkou trvalého vyloučení ze spolku.

6. Kárné tresty se zveřejňují v zápisu z výborové schůze a v klubovém zpravodaji v rozsahu: jméno a příjmení, důvod a druh trestu.

 

Článek 11
Závěrečná ustanovení

1. MSKCHPLz.s. vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

2. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze (viz článek 5, odst. 2.) nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

3. Dojde-li k zániku spolku, o vypořádání majetku rozhodne členská schůze.

4. Ve věcech nezmiňovaných těmito stanovami platí obecná ustanovení občanského zákoníku.

Stanovy byly schváleny členskou schůzí MSKCHPLz.s. dne 6.5.2023 s okamžitou platností.

I. Preambule

1) Cílem Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů, z. s. (dále jen MSKCHPL) je chov čistokrevných psů plemene leonberger s průkazem původu Fédération Cynologique Internationale-FCI (dále jen PP), při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností, specifických pro plemeno, podle mezinárodního standardu FCI.

2) Zápisní řád MSKCHPL společně s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU jsou základními normami pro chov leonbergerů v MSKCHPL a plně respektují Mezinárodní chovatelský řád FCI a Zápisní řád ČMKU. Jsou závazné pro všechny členy MSKCHPL, případně i pro chovatele-nečleny MSKCHPL, kterým MSKCHPL poskytuje na základě smlouvy chovatelský servis.

3) S chovatelstvím v MSKCHPL je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI a podpora tohoto konání. Dále je neslučitelný s členstvím v klubu obchod se psy a podpora tohoto konání.

4) Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na jedincích, řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU, nebo v případě převodu práva chovu, či spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI, nebo v plemenné knize FCI uznávané. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách, nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen podle článku X. bod 9, Zápisního řádu ČMKU.

5) Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI, Řádu na ochranu zvířat při chovu psů, Zápisního řádu ČMKU, jakožto i ostatních vyšších závazných norem a zákonů.

6) Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:

- chovatel ČMKU (v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU
- majitel je osoba vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince
- držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.

 

II. Chov a jeho řízení

1) Chovem se v klubu rozumí cílevědomá plemenitba psů plemene leonberger, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný leonberger je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a vyrovnanou povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady a dědičné dispozice, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí MSKCHPL i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví leonbergerů.

2) Druhy chovu v MSKCHPL: čistokrevná plemenitba

3) Chov plemene leonberger je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU a následně i FCI. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán a musí mít s ČMKU navázanou smlouvu o spolupráci.

4) Člen MSKCHPL může být současně i členem jiného klubu chovatelů. Chovatel může však plemeno leonberger chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možno jedenkrát za rok. MSKCHPL má právo si určit zpřísněné podmínky chovnosti. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. MSKCHPL garantuje pouze chov plemene leonberger, pro které byl ČMKU zmocněn. MSKCHPL poskytuje chovatelský servis pro chovatele, členy klubu. Musí ale umožnit chov bez průtahů i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene, a to vždy jen na základě uzavřené smlouvy mezi chovatelem, nečlenem MSKCHPL a Moravskoslezským klubem chovatelů a přátel leonbergerů z. s.

5) Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Mimo jiné jsou to: poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monarchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Dále také jedinci, u nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu, jedinci agresivní a bojácní. Ve sporných případech rozhodne o přítomnosti zdravotní vady odborný veterinární lékař, se kterým má klub pro tento případ uzavřenu smlouvu, případně kterého klub určí.

6) MSKCHPL poskytne na požádání chovatelský servis nečlenovi klubu. Podmínkou je uzavření smlouvy s určením podmínek a zaplacení příslušných poplatků dle klubového ceníku. MSKCHPL neposkytne na požádání chovatelský servis nečlenovi klubu v případech, kdy chovatel-nečlen porušil předpisy související s chovem. V tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu).

 

III. Chovatelská stanice

1) Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU a žádost o zřízení chovatelské stanice zasílá chovatel přímo na ČMKU.

2) Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

3) Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.

4) Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

5) Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6) Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný, za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.

7) Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možné zděděním nebo smluvním postoupením.

8) Registrace chovatelské stanice zaniká:

- písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.
- úmrtím majitele, pokud chovatelská stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU-Zásady registrace chovatelských stanic.
- není-li poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce.

9) Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

9.1) Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.

10) Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

 

IV. Chovní jedinci

1) Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu, vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění a dodržování podmínek stanovených klubem, který je do chovu zařazuje.

2) Podmínky pro zařazení do chovu v MSKCHPL jsou:

- absolvování svodu mladých v době od 6 měsíců
- rentgen dysplazie kyčelních kloubů ve věku jedince od 18 měsíců, s vyhodnoceným výsledkem od stanoveného klubového posuzovatele, nejvýše však stupně C/C (2/2)
- vyšetření na polyneuropatii (LPN1 a LPN2), které provede akreditovaná laboratoř a jehož výsledek bude přímo zaslán z laboratoře na adresu MSKCHPL. Vyšetření na polyneuropatii (LPN1 a LPN2) není požadováno u jedinců, u nichž toto vyšetření s negativním výsledkem N/N pro obě formy polyneuropatie (LPN1 a LPN2) podstoupili jejich předci do druhé generace (oba rodiče a všichni čtyři prarodiče). Na tyto jedince se z hlediska chovnosti pohlíží stejně, jako kdyby příslušná laboratorní vyšetření absolvovali.
- do chovu mohou být zařazeni psi a feny s výsledkem laboratorního vyšetření na polyneuropatii (LPN1 a LPN2) N/N negativní, nebo na které je dle výše uvedeného odstavce nahlíženo jako na N/N negativní po předcích do druhé generace.
- vyšetření na leukoencephalomyelopatii (LEMP), které provede akreditovaná laboratoř a jehož výsledek bude přímo zaslán z laboratoře na adresu MSKCHPL. Vyšetření na leukoencephalomyelopatii (LEMP), není požadováno u jedinců, u nichž toto vyšetření s negativním výsledkem N/N podstoupili jejich předci do druhé generace (oba rodiče a všichni čtyři prarodiče). Na tyto jedince se z hlediska chovnosti pohlíží stejně, jako kdyby příslušná laboratorní vyšetření absolvovali s výsledkem N/N negativní.
- do chovu mohou být zařazeni psi a feny s výsledkem laboratorního vyšetření na leukoencephalomyelopatii (LEMP) N/N negativní, nebo na které je dle výše uvedeného odstavce nahlíženo jako na N/N negativní po předcích do druhé generace. Dále ještě přenašeči (LEMP) D/N carrier a to vždy ve spojení s LEMP N/N negativním partnerem.
- od 1.1.2024 rentgen dysplazie loketních kloubů (DLK) ve věku jedince od 18 měsíců, s vyhodnoceným výsledkem od stanoveného klubového posuzovatele, nejvýše však stupně 1/1
- do 31.12.2023 - DNA profil SNP ISAG 2020 – v případě doložení výše uvedených vyšetření po rodičích
- od 01.01.2024 - DNA profil SNP ISAG 2020 – všichni jedinci
- účast na klubové nebo speciální výstavě pořádané MSKCHPL v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů se známkou výborná nebo velmi dobrá.
- v době bonitace musí dosahovat pes váhy minimálně 55 kg a fena 45 kg.
- úspěšné absolvování bonitace ve věku od 18 měsíců, s uznáním chovnosti nejdříve ode dne dovršení 24 měsíců věku chovného jedince.
- úspěšným absolvováním bonitace se jedinec stává chovným na dobu tří let od data bonitace nebo ode dne, kdy se bonitovaný jedinec stane chovným splněním všech podmínek nebo dosažením věku 24 měsíců.
- chovný jedinec, kterému bude končit (nebo již skončilo) tříleté období, pro které byl uchovněn, je pro další obnovení chovnosti povinen se zúčastnit rebonitace.
- rebonitace je prováděna ve stejných termínech jako bonitace a zájemce o obnovení či prodloužení chovnosti je povinen se na ni písemně přihlásit, stejně jako je tomu u bonitace.
- rebonitace je prováděna bonitační komisí
- rebonitovaný jedinec je znovu posouzen podle bonitační karty, je posouzena jeho fyzická kondice, povaha a v případě, že se úspěšně zapojil do chovu i jeho odchovy, dle dostupných informací (kontroly vrhu, svody mladých, výstavy aj.)
- chovnost na základě rebonitace není prodloužena nebo obnovena v případech, kdy se u chovného jedince vyskytla vylučující vada dle standardu plemene a dále v případech špatné fyzické kondice, výrazných nedostatků v povaze, nebo výskytu většího množství zdravotních problémů, nebo vylučujících vad u jeho potomstva ze spojení po více partnerech.
- úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu, nebo úspěšné absolvování rebonitace označí klub do průkazu původu. Majitel chovného leonbergera pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. V případě rebonitace se průkaz původu plemenné knize zasílá také.

Tam kde je v tomto zápisním řádu zmiňována rebonitace je myšleno rebonitace-prodloužení chovnosti.

3) Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince.

4) Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí platným standardem FCI a Zápisním řádem ČMKU. Kluby chovatelů leonbergerů na území České republiky musí mít stejné minimální podmínky pro zařazení do chovu, doložené písemnou smlouvou a vzájemně si uznávat chovné jedince.

5) Jedinci ve výhradním vlastnictví občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí.

 

V. Chovatel, majitel chovného leonbergera

1) Majitel (případně spolumajitel) chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně a je uvedená jako majitel v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2) Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn k péči o daného jedince a používání k chovu. V případě zmocnění pro používání jedince v chovu je následně na držitele pohlíženo jako na majitele chovného psa, nebo jako na chovatele, se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími z tohoto zápisního řádu. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.

3) Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována ČMKU.

4) Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů písemně oznámena vedení MSKCHPL a plemenné knize, a to písemnou formou. Tato změna musí být doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.

5) Změna držení. Původní držitel je povinen oznámit změnu v držení chovného psa i feny vedení MSKCHPL neprodleně písemnou formou. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa nebo feny se dokládá smlouva.

6) Převod březí feny je možný. Se souhlasem MSKCHPL mohou být štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele. V tomto případě jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem, péče o vrh, jakožto i všechny povinnosti, vedoucí ke splnění podmínek pro řádné vystavení průkazů původu FCI. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je potřeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu.

7) Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.

8) V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

9) Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví osob z více zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí trvalého bydliště spolumajitelů. Nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

10) MSKCHPL je oprávněn u svých členů kontrolovat, zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele (držitele), v jakých podmínkách se nacházejí (ustájení, výživa, hygiena atd.) a jaké podmínky má majitel (držitel) pro odchov štěňat. Majitel (držitel) psů je povinen tuto kontrolu poradcem chovu či jiným pověřeným zástupcem klubu umožnit.

11) Zapůjčení, pronájem či jiná změna držitele chovného jedince, která je svojí povahou předurčena jako dočasná je možná. Pokud se jedná o fenu a toto období změny držitele by zahrnovalo i období březosti, či vrh, musí být fena ve fyzickém držení nové, či přechodné osoby minimálně po dobu od data krytí do doby, kdy štěňata z tohoto vrhu dosáhnou věku 50. dnů života. Pokud fena nezabřezla nebo se nenarodí ani jedno živé štěně, je možno toto období zkrátit vždy k době zjištění jedné z uvedených skutečností. MSKCHPL má právo držení feny po celou dobu kontrolovat.

12) V případě členství ve dvou nebo více klubech, je převod březí feny z klubu do klubu možný pouze po dohodě obou klubů-vrh má být formálně dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak.

13) V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. dokládá se kopií smlouvy.

14) V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.

15) V případě spolumajitelství a převodu práva chovu (zapůjčení jedinců), rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub, ve spolupráci s majitelem.

16) V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu, musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene.

 

VI. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

1) O vystavení krycích listů žádá majitel chovné feny poradce chovu na předepsaném tiskopisu elektronickou cestou, nejméně čtyři týdny před předpokládaným háráním. V případě žádosti o zahraniční krytí zašle majitel chovné feny poradci chovu také v příloze e-mailové zprávy oboustrannou fotokopii originálu průkazu původu, kopii originálu vyhodnocení DKK, kopii originálu dokladu o zařazení do chovu a kopii originálu dokladu o vyšetření na LPN1, LPN2 a LEMP vybraného psa. Kopie musí být v takové kvalitě, aby bylo možno je v čitelné podobě vytisknout (viz. Zápisní řád ČMKU, článek IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy, odstavec 4). Za vystavení krycího listu zaplatí majitel chovné feny stanovený poplatek před jeho vydáním. V případě žádosti o vydání krycího listu expres, zasílá poradce chovu chovateli krycí list maximálně sedmý den od data, kdy mu byly doručeny všechny potřebné doklady a úhrada za vydání krycího listu byla připsána na účet klubu, nebo doručena do sídla klubu. Pokud se tak chovatel a poradce chovu dohodnou, je možné vystavit za stanovený poplatek krycí list do 24 hodin, za podmínek uvedených pro vystavení krycího listu expres. V krycím listu jsou uvedeni maximálně 3 (slovy tři) krycí psi. Je možné vydat současně i druhý krycí list, také na tři psy. Žadatel v tomto případě platí dva poplatky.

2) Poradce chovu je chovateli nápomocen radou při výběru krycích psů.

3) Krycí listy jsou dokladem o schváleném a uskutečněném krytí. Musí obsahovat následující údaje:

a. jméno chovného psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů)
b. jméno chovné feny a číslo jejího zápisu
c. jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa
d. jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny
e. podpisy obou majitelů (držitelů)
f. místo a datum krytí
g. klubové razítko a podpis poradce chovu

4) Krycí list je nutno při prvním krytí podepsat. Při opakovaném krytí je krycí list doplněn o datum překrytí. Oba krycí listy zůstávají majiteli chovné feny. Jeden krycí list zašle majitel chovné feny do 7 dnů ode dne nakrytí, respektive ode dne překrytí poradci chovu, doporučeně poštou. Druhý krycí list předá poradci chovu při kontrole vrhu.

5) Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba partneři jsou v držení jednoho majitele. V tomto případě, nebo v případě, že chovatel je majitelem více psů plemene leonberger, chovných či nechovných, určí výbor klubu svědky, kteří budou přítomni krytí.

6) Při neuskutečnění krytí si chovatel může ponechat krycí list pro další použití.

7) Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu odešle druhý díl krycího listu do 75 dnů ode dne nakrytí, respektive překrytí. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je nepostradatelnou součástí přihlášky vrhu. Nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.

8) Doba platnosti krycího listu je 1 (slovy jeden) rok od data vystavení. Krycí list však pozbývá platnosti v případě, že chovnému jedinci byla ukončena, nebo skončila chovnost k příslušnému datu.

9) Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny.

10) V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí, podle data uzavření smlouvy.

 

VII. Krytí

1) Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci, řádně zapsanými v plemenných knihách uznaných FCI, na základě platného krycího listu. Chovní jedinci ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.

2) Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v platném krycím listě.

3) Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel feny, nebo jím zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

4) Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět majitel feny, pokud se majitelé psa a feny nedohodnou jinak.

5) Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které by v této době fena případně způsobila třetí osobě.

6) Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.

7) Při neplánovaném krytí jiným, než smluveným psem je jeho držitel povinen tuto skutečnost majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata, narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele), bude řešit MSKCHPL individuálně.

8) Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

9) Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

10) Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) chovné feny krycí listy.

11) Způsob úhrady (výši a termín) za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

12) Krytí feny může být nahrazeno ve výjimečném případě inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č. 166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa, nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem a musí být předem povolena poradcem chovu MSKCHPL.

13) Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se majitelé chovných jedinců jinak.

14) Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

15) Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení poplatku za krytí, uhrazeném ihned po nakrytí.

16) Mezi jednotlivými krytími musí u krycího psa uplynout nejméně 24 hodin.

17) Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu. V případě dovozu chovných jedinců podléhá uznání chovnosti předpisům příslušného chovatelského klubu.

18) Importované jedince s exportním průkazem původu, vystaveným na českého majitele, lze použít v chovu pouze po zápisu v Plemenné knize v ČR, neurčí-li klub jiný postup. Vyvezené jedince s exportním průkazem původu, vystaveným na zahraničního majitele, lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční plemenné knize daného státu, neurčí-li klub jiný postup.

19) Pokud o to majitel krycího psa požádá, je chovatel povinen umožnit mu jednu prohlídku vrhu štěňat po tomto otci ve své chovatelské stanici v době po kontrole vrhu, nedohodnou-li se oba jinak.

20) Majitel chovného psa, registrovaného pod MSKCHPL, je povinen písemně oznámit do sedmi dnů na adresu klubu krytí feny mimo MSKCHPL a uvést data v pořadí: jméno feny, majitel a chovatelská stanice, datum krytí a zaplatit stanovený poplatek.

 

VIII. Vrh

1) Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti informován MSKCHPL.

2) Chovná fena smí mít vrh pouze jednou v kalendářním roce, bez omezení počtu štěňat.

3) Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel je povinen pečovat o fenu po hmotné i psychické stránce v době březosti i kojení a rovněž i o celý vrh tak, aby byl zaručen zdárný vývin štěňat.

4) Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest, nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

5) Vrh a počet štěňat musí chovatel nahlásit na zvláštním formuláři poradci chovu, a to nejpozději do desátého dne života štěňat. Dále chovatel podává informaci o tom, zda jsou štěňata ponechána feně, nebo předána kojné feně. (V tom případě uvádí i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných.)

6) Chovatel maximálně ve 4 týdnech stáří štěňat zašle žádanku o čísla zápisu poradci chovu a ten ji odešle na plemennou knihu ČMKU. Případný úhyn štěňat je chovatel povinen nahlásit poradci chovu.

7) Hlášení vrhu posílá chovatel elektronickou cestou poradci chovu do 10 dnů po narození štěňat. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu do 75 dnů od data krytí, respektive překrytí. I v tomto případě vrací originál krycího listu poradci chovu.

8) Odchována smějí být pouze zdravá, životaschopná a silná štěňata bez znetvoření. V případě nutnosti utracení štěněte smí tento úkon provést pouze veterinární lékař.

9) Chovateli je doporučeno nechat veterinárním lékařem odstranit paspárky (5 prst) na zadních nohou, a to do tří dnů po narození.

10) Vrh musí chovatel zapsat do knihy odchovů. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

11) Před svým 50. (slovy padesátým) dnem života nesmějí být štěňata prodána!

12) Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel, je povinen umožnit kdykoliv kontrolu vrhu i chovného místa zástupcům MSKCHPL.

13) Chovatel zašle nejpozději v 10 týdnech věku štěňat poradci chovu formuláře přihlášek k zápisu štěňat, které poradce chovu předá na plemennou knihu ČMKU k zapsání vrhu. Při prvním vrhu feny se k přihláškám připojí i originál průkazu původu feny.

14) Kontrolu vrhu navrhuje chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel v době, kdy štěňata dosáhnou základní váhy pro převzetí. Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel požádá asi jeden týden před předpokládaným termínem o kontrolu vrhu. Žádost je možno provést písemně, formou SMS či e-mailem. Poradce chovu potvrdí přijetí žádosti o kontrolu vrhu a navrhne chovateli tři možné termíny kontroly vrhu, ze kterých si chovatel může vybrat termín, který mu vyhovuje. Při kontrole vrhu již musí být štěňata s čitelně vytetovanými čísly, případně po aplikaci identifikačního čipu. Minimální váha štěněte = stáří štěněte v týdnech. To je:

Stáří v týdnech: Minimální váha v kg:
7 týdnů (49. den od data narození) 7 kg
8 týdnů (56. den od data narození) 8 kg
9 týdnů (63. den od data narození) 9 kg
10 týdnů (70. den od data narození) 10 kg

15) Přejímku vrhu je možno uskutečnit nejpozději sedmdesátý den života štěňat (v 10 týdnech) – minimální váha 10 kg. Chovatel je povinen seznámit budoucí majitele štěňat, nedosahujících minimální předepsané váhy o možnosti, že štěňata nebudou vhodná pro chov. Štěňata smí být čipována od 28. dne (slovy dvacátého osmého), nebo tetována nejdříve 42. (slovy čtyřicátý druhý) den života. Tetuje se do levého ucha. Celý vrh musí být označen jednotně buď tetováním nebo čipováním. Kontrola vrhu se provádí až po natetování, nebo označení štěňat čipem. Při kontrole musí být tetování i čipování čitelné.

16) Za každé odchované štěně zaplatí chovatel poplatek stanovený klubem.

17) Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel, je povinen při prodeji štěňat, nejlépe písemnou formou, upozornit kupující na všechny jemu známé nedostatky, snižující hodnotu štěněte. Prodej štěňat provádí a novému majiteli předává výhradně chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel v místě odchovu, na adrese chovatelské stanice. Na žádost nového majitele a po oboustranné dohodě může chovatel předat štěně i na jiném místě, například v bydlišti nového majitele.

18) Chovatelé, v případě pronájmu chovné feny pak držitelé-chovatelé se jako členové MSKCHPL nebo jako chovatelé, mající podepsanou smlouvu o chovu s MSKCHPL – jako nečlenové klubu zavazují, že nebudou prodávat štěňata komisním způsobem. Tedy do jakékoliv výkupní organizace. Štěně do zahraničí je chovatel oprávněn vyvézt pouze řádným způsobem, na přímou adresu nového majitele. V tomto případě žádá chovatel o vydání exportního průkazu původu plemennou knihu ČMKU.

19) Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel, je povinen při prodeji štěňat prokázat novému majiteli identitu štěněte načtením čipu a řádně poučit nové majitele o výživě, o nárocích plemene, o existenci MSKCHPL (vše nejlépe písemnou formou) a předat novému majiteli přihlášku do klubu. Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel, je také povinen předat po prodeji štěňat MSKCHPL jména, adresy a telefonické spojení na nové majitele štěňat, pokud tito noví majitelé s předáním svých osobních údajů MSKCHPL souhlasí. V případě nesouhlasu je chovatel, v případě pronájmu chovné feny držitel-chovatel, povinen předat MSKCHPL písemně potvrzený nesouhlas s předáním uvedených osobních údajů od nového majitele.

20) Seznam formulářů pro chov, které vydává chovateli poradce chovu:

- žádost o vystavení krycího listu, na požádání.
- krycí list 2 x (po obdržení žádosti, v platných termínech dle odstavce VI. bodu 1, Zápisního řádu MSKCHPL)
- žádanka o čísla zápisu (po zaslání hlášení vrhu). Žádanku odesílá poradce chovu chovateli elektronickou cestou. Chovatel vyplněnou žádanku posílá ve stáří štěňat 3 - 4 týdnů poradci chovu zpět, opět elektronickou cestou. Žádanku zasílá na plemennou knihu ČMKU poradce chovu ve stanoveném termínu.
- přihlášku k zápisu štěňat obdrží chovatel elektronickou cestou z plemenné knihy ČMKU. Přihlášku 2x vytiskne a při tetování nebo čipování nechá potvrdit veterinářem. Vyplněnou a podepsanou přihlášku předá chovatel při přejímce štěňat

21) Dle Zápisního řádu ČMKU smí fena kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

 

IX. Průkaz původu

1) Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento doklad uvádí čtyři generace předků.

2) PP musí obsahovat:

a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
    - plemeno
    - jméno a chovatelská stanice
    - pohlaví
    - datum narození
    - číslo zápisu
    - tetování/čipování
    - druh a barvu srsti
    - údaje o chovateli
    - podpis a razítko plemenné knihy
b) nejméně tři generace předků FCI
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací

3) Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je nedílnou součástí tohoto jedince

4) Chovatel je povinen předat podepsaný PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP. Plemenná kniha zasílá PP chovateli na dobírku, ten pak neprodleně zasílá zdarma PP majitelům štěňat, na která byl PP vystaven.

5) Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát. Chovatel je povinen si zkontrolovat správnost údajů ve vystavených PP.

6) Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.

7) Zápisy do části PP, k tomuto účelu určené, provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU), kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

8) Vydávané PP se předávají/zasílají pouze osobě, uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.

9) Přílohu k PP je možno vydat přímo při vydání PP. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele, uvedeného v PP. Přílohu k PP vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo PP nebo zapsalo import.

10) Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně nahlásí plemenné knize a klubu, nebo zašle PP k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání PP majiteli vrácen.

 

X. Zápisy štěňat do plemenné knihy

1) PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.

2) Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny zákonné bydliště. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby, do uznané plemenné knihy.

3) Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.

4) Součástí přihlášky vrhu jsou originály krycích listů a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP, včetně kopie originálu dokladu o chovnosti, kopie originálu vyšetření DKK, LPN1, LPN2 a LEMP, vše v listinné podobě.

5) Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní, to znamená, že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

6) Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední řadu. Řada začíná písmenem A. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínajícími písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y a písmena s diakritikou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka, česká ani cizojazyčná (von, of……).

7) Jména se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

8) Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu atd.)

9) V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

10) V případě opakovaného nebo závažného porušení předpisů ČMKU a FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.

11) V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub, nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření hradí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.

12) V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.

13) Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení odpovídá majitel jedince.

14) V PP musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu.

15) Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí PP takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“.

 

XI. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1) Jedincům dovezeným s platnými exportními PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu-rok importu/rok narození. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu atd.). V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.

2) PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.

3) Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

4) U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.

 

XII. Vydávání přepisu a duplikátu PP

1) Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.

2) Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození nebo znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.

3) Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele, nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti na webových stránkách ČMKU, po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění. O datu jeho vydání rozhoduje datum zveřejnění na webových stránkách. Po vydání duplikátu se stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.

 

XIII. Export

1) PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen:

- razítkem „EXPORT PEDIGREE“
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU
- hologramem
- kulatým razítkem ČMKU, včetně podpisu pracovníka
- jménem a kompletní adresou nového majitele
- datem vystavení exportního potvrzení

2) Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej, nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

3) Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze jednoho jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá předsednictvu ČMKU.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

1) Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení (viz kárný řád MSKCHPL). Může být vysloven až dočasný nebo trvalý zákaz chovu, ve zvlášť těžkých případech vyloučení z klubu. Proti rozhodnutí je možno se písemně, do jednoho měsíce, odvolat s uvedením námitek k členské schůzi, doručením odvolání výboru klubu. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

2) Prokáže-li se některé ustanovení jako nevyhovující, je nutno je znovu předložit ke změně členské schůzi. Jestliže se některé ustanovení tohoto řádu dostane do rozporu se zákonem, stává se neplatným a přednost má úprava zákonná.

3) Tento zápisní řád byl schválen členskou schůzí MSKCHPL dne 06.05.2023

4) Pokud se některé části Zápisního řádu stanou neúčinnými z důvodu změn v zákonech ČR a řádech ČMKU, platí příslušná ustanovení zákonů a řádů vyšších stupňů. Ustanovení vyšších řádů a zákonů také platí v případech, které Zápisní řád MSKCHPL dosud neřeší.

1) Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách, v porovnání s platným standardem FCI a v souladu se zápisním řádem, slouží k určení chovnosti.

2) Absolvování bonitace je možné při účasti jedince od věku osmnácti měsíců. Rozhodující je den narození ke dni konání bonitace.

3) Bonitace je prováděna tříčlennou komisí (rozhodčí pro exteriér a dva členové výboru). Komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci. Proti rozhodnutí komise má majitel jedince právo se odvolat k výboru MSKCHPL nejpozději do jednoho měsíce doporučeným dopisem s podrobným uvedením důvodu odvolání. Budou-li zjištěny skutečnosti, opravňující k opakování bonitace, stane se tak v dalším termínu bonitací.

4) Bonitace je prováděna dvakrát do roka a její termín a místo konání bude uvedeno v klubovém Zpravodaji.

Na bonitaci musí být předloženy:

 • průkaz původu psa s potvrzenou účastí na klubem předepsané výstavě (klubová nebo speciální, pořádaná MSKCHPL) s hodnocením výborný nebo velmi dobrý.
 • očkovací průkaz s platným očkováním proti psince, parvoviróze, hepatitidě a vzteklině, ne mladší jednoho měsíce a starší jednoho roku.
 • potvrzení o vyšetření psa na dysplazii kyčelních kloubů (RTG snímek provede veterinární lékař od věku 18 měsíců). Chovným bude uznán jedinec s výsledkem DKK maximálně C.
 • klub musí mít k dispozici vyhodnocení akreditované laboratoře s výsledkem LPN1, LPN2 a LEMP, zaslané z laboratoře na adresu klubu s negativním výsledkem N/N negativní u LPN1 a LPN2. U výsledku LEMP je pro chov povolen i přenašeč LEMP-D/N. Jako negativní LPN1, LPN2 a LEMP je považován i jedinec, který má jako N/N negativní LPN1, LPN2 a LEMP vyšetřeny předky do druhé generace. (LPN1, LPN2 a LEMP negativní N/N musí mít vyšetření u obou rodičů a všech čtyř prarodičů, nebo se u těchto předků nahlíží na negativní LPN1, LPN2 a LEMP po předcích podle stejného klíče). Leonbergeři, kteří při bonitaci nemusí dokládat vyšetření na výše uvedená onemocnění k bonitaci doloží vyhodnocený DNA profil.
V případě, že ke dni konání bonitace nepředloží majitel bonitovaného jedince některé z výše uvedených výsledků vyšetření je možné akt bonitace provést, chovným však může být tento jedinec uznán až po doložení chybějících dokladů.

5) Spolu s bonitací jsou pořádány povinné svody mladých od stáří 6 měsíců, které slouží majiteli a poradci chovu k prvnímu orientačnímu posouzení zvířete a zhodnocení odchovu jednotlivých rodičovských párů. Svod mladých se provádí buď jako samostatná akce, nebo účastí člena klubu na klubové nebo speciální výstavě pořádané MSKCHPL a zasláním přihlášky na svod mladých. V případě nečlena klubu lze svod mladých potvrdit z účasti na výše uvedených výstavách jen v případě, že se jedná o odchov pod MSKCHPL, a to na požádání.

6) Zdědí-li potomci prokazatelně, opakovaně hrubé povahové či exteriérové vady, stejně jako vady zdravotní, může být chovnost kdykoli odebrána.

7) Průběh bonitace je zaznamenán do bonitační karty, kdy originál obdrží majitel a kopii poradce chovu.

8) Posuzovacími kritérii jsou:
 • hodnocení exteriéru
 • předvedení psa
 • povaha
U jedinců, předvedených na bonitaci se zjišťuje výška v kohoutku, hmotnost, kontrolují se zuby a další dle platného standardu FCI plemene.

9) Poplatek za bonitaci se řídí Ceníkem poplatků a příspěvků MSKCHPL

10) Výsledky bonitace budou zveřejněny ve Zpravodaji MSKCHPL.

Směrnice pro bonitace je nedílnou součástí Zápisního řádu MSKCHPL

  Název 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Barva Lví žlutá Červená Červenohnědá Písková světle žlutá Písková smetanová Černé úhlování Kombinace barev 0-5 Vylučující vadné barvy Velké bílé znaky Převažující černá
B Hlava Typická Úzká dlouhá Široká Výrazný stop Naznačený stop Těžká   Abnormálně netypická Abnormálně těžká Abnormálně lehká
C Maska Výrazná Melírovaná Naznačená Černá hlava       Zcela chybí    
Č Chrup Úplný Zuby navíc Chybí 1xM3 Chybí 2xM3       Neúplný    
D Skus Nůžkový pravidelný Těsný nůžkový Nepravidelný Rozházený Klíšťky do kleští Klešťový   Předkus Podkus Jiné vady skusu
E Barva očí Tmavě hnědé Středně hnědá Světle hnědá Rozdílná       Bez podílu hnědé    
F Oční víčka Těsně přiléhající Mírně otevřená Příliš těsná Viditelná spojivka Zarudlé bělmo     Vchlípená Vychlípená Abnormalita utváření víčka
G Pysky Pevně přiléhající Volnější koutky pysků           Abnormálně otevřené Výr. nedost. pigmentu  
H Barva sliznic a čenichu Černá Mírně zesvětlená           Hnědá Ztráta pigmentace  
I Nosní partie V poměru Kratší Delší Užší     Zcela úzká Abnormálně utvářená    
J Uši Vysoko nasazené Nízko nasazené Přetočené Konce odstávající       Abnormalita velikosti ucha Abnormalita nesení ucha  
K Předhrudí Přiměřené Dostatečné Nevyvinuté              
L Hrudník Vyvinutý Úzký Široký Sudovitý            
M Hloubka hrudi Min. k lokti Mělčí                
N Postoj HK Normální rovný Sbíhavý Rozbíhavý Vybočené lokty Vbočené tlapy Vybočené tlapy Měkké nadprstí Příliš vyboč. hrudní konč. Abnormálně silně do O Nedost. úhel v rameni, lokti
O Postoj PK Normální Rozbíhavý Vbočené tlapy, sbíhavý Vybočené tlapy Strmé úhlení Úzký postoj   Abnormálně silně do O Silně kravský post. hlezen Nedost. úhel v koleni, hleznu
P Tlapky Uzavřené kulaté Zaječí Otevřené         Hnědé polštářky    
Q Hřbet Pevný, široký, rovný Mírně pronesený Mírně klenutý         Klenutý kapří Příliš měkká hřbetní linie  
R Spodní linie Lehce vtažená Vtažené břicho           Abnormálně vtažená    
Ř Záď Dobře utvářená Mírně přestavěná Mírně spáditá Přestavěná       Abnormálně silně klesající    
S Délka ocasu K hleznu Mírně delší Mírně kratší         Abnormální délka    
Š Držení ocasu v postoji Dolů nesený Vybočený do strany Kroužkovitý Hákovitý Pod břicho stažený     Trvale nahoru stočený    
T Varlata 2 v šourku, spr. vyvinutá             Chybí jedno nebo obě Abnormální konzistence Abnormálně rozdílná vel.
U Srst Rovná těsně přiléhající Mírně zvlněná Otevřená Nepřiléhající       Kudrnatá Silně vlnitá  
V Délka srsti Dlouhá Polodlouhá Kratší         Abn. krátká    
W Tělesný rámec Normální Těžký Lehký         Abn. slabý Abn. těžký  
X Chody Prostorné> Vázané kratší Podsunuté Měkký hřbet v pohybu Mimochod Vzadu úzké   Abnormální    
Y Celkový dojem Harmonický silná kostra Nevyvážený           Abnormálně slabá kostra    
Z Proporce Normální Mírně kratší Mírně delší         Kvadratický Příliš dlouhý  
a Ovladatelnost Výborná Dobrá Dostatečná         Nedostatečná    
b Chování k lidem Jisté Mírně nejisté Nejisté         Bázlivé Agresivní  
c Chování ke psům Neutrální Sebejisté Mírně nejisté         Agresivní    
d Povaha celkově Vyrovnaná Sebejistá Mírně nejistá Nejistá       Bázlivá Agresivní  

Dojde-li k porušení Zápisního řádu MSKCHPL (dále jen klubu) nebo jiných řádů klubu či ČMKU, bude člen klubu, který se porušení dopustil, potrestán dle tohoto Kárného (disciplinárního) řádu.

 • Bude-li nakryta chovná fena bez vystavení krycího listu nebo bude-li nakryta dříve než byl krycí list vystaven nebo bude-li nakryta psem neuvedeným na krycím listu bude chovatel (majitel nebo držitel chovné feny) potrestán následovně:

a) při první přestupku peněžitou pokutou ve výši 3.000,- Kč
b) při dalším přestupku bude chovateli (majiteli nebo držiteli chovné feny) pozastaven chov na dva roky

 • Pokud nakryje krycí pes fenu bez vystavení krycího listu nebo dříve než byl krycí list vystaven bude majitel (držitel) psa potrestán následovně:

a) při první přestupku peněžitou pokutou ve výši 3.000,- Kč
b) při dalším přestupku bude chovateli (majiteli nebo držiteli krycího psa) pozastavena chovnost psa na jeden rok

 • Prodá-li chovatel štěňata před tetováním ( čipováním ) nebo před minimálním věkem štěňat (tj. 50 dní) bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 10.000,- Kč
 • Pokud majitel (držitel) chovné feny, v případě nezabřeznutí , nevrátí krycí list do 75 dnů od krytí poradci chovu, nebude mu vystaven další krycí list.
 • Pokud majitel chovné feny nevrátí po krytí kopii krycího listu poradci chovu do 7 dnů po nakrytí, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 2.000,- Kč.
 • Neoznámí-li majitel chovného psa , registrovaného pod MSKCHPL, krytí feny v MSKCHPL neregistrované do 7 dnů a nezaplatí-li ve stejné lhůtě předepsaný poplatek, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 1.000,- Kč.
 • Nesplní-li chovatel povinnost odeslání hlášení vrhu do 10-ti dnů poradci chovu, nebo neohlásí-li chovatel poradci chovu nezabřeznutí feny do 75 dnů od data nakrytí, respektive překrytí, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 500,- Kč.
 • Pokud chovatel bude produkovat jakákoliv štěňata bez průkazu původu, případně prodávat štěňata subjektům, které obchodují se psy, považuje se toto konání za zvlášť hrubé porušování Zápisního řádu klubu, což je důvodem pro okamžité vyloučení z klubu. Výbor klubu je v takovém případě oprávněn informovat kynologickou veřejnost (např. prostřednictvím odborných časopisů), dále ČMKU a ostatní kluby pro leonbergery.
 • Bude-li zjištěno chování v nevhodných podmínkách, nevhodné živení či neodpovídající ošetřování chovaných leonbergerů nebo jejich štěňat, může být chovateli (majiteli či držiteli) pozastavena veškerá chovatelská činnost pod MSKCHPL až na dva roky. Pokud nebude sjednána okamžitá náprava, bude se toto považovat za zvlášť hrubé porušení chovatelského řádu s možností okamžitého vyloučení z klubu. Výbor klubu je v takovém případě oprávněn informovat kynologickou veřejnost (např. prostřednictvím odborných časopisů), dále ČMKU a ostatní kluby pro leonbergery.
 • Dojde-li k naplnění skutkové podstaty porušení některého z výše uvedených bodů chovatelem, kterému klub poskytuje chovatelský servis na smlouvu, jsou finanční sankce pro takového chovatele ve dvojnásobné výši než je stanovena pro člena klubu a pozastavení chovnosti u člena klubu je nahrazeno okamžitým vypovězením servisní smlouvy klubem bez jakékoliv náhrady.
 • Při porušování jiných než uvedených ustanovení normativů MSKCHPL, ČMKU, FCI či zákonů ČR se člen klubu vystavuje možnému postihu, která jsou:

- napomenutí
- odvolání z funkce MSKCHPL
- pozastavení členství v MSKCHPL
- vyloučení z MSKCHPL
- dočasné omezení chovatelské činnosti pod MSKCHPL
- vypovězení servisní smlouvy klubem chovateli-nečlenovi, kterému klub poskytuje chovatelský servis na smlouvu

Člen, kterému bylo výborem uloženo kárné (disciplinární) opatření se může písemně odvolat do jednoho měsíce, po obdržení rozhodnutí, k nejbližší členské schůzi dopisem adresovaným výboru klubu. Odvolání má odkladný účinek pouze v případě vyloučení člena. Peněžitou pokutu je uvedený člen povinen uhradit do 30-ti dní po obdržení rozhodnutí. Ostatní kárná opatření vstupují v platnost dnem rozhodnutí příslušným orgánem. V případě, že členská schůze vyhoví odvolání, je povinen výbor klubu do 30-ti dní po členské schůzi finanční částku vrátit. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

Tento kárný řád byl po doplnění schválen členskou schůzí MSKCHPL dne: 28. 04. 2018

ČKŠ se zadává psovi a feně se známkou "Výborný" 1 - 4 na nejlepším místě v držení člena MSKCHPL v mezitřídě, pracovní, otevřené, veteránů, vítězů a čestné. Udělení titulu není nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou "VÝBORNÝ" a "VELMI DOBRÝ".

Nové prováděcí předpisy budou zvěřejněny až po schválení na členské schuzi, která se uskuteční 6.5.2023.